Интерни конкурс за попуњавање радних места

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „БОР“
Број: 705-11/2016
24.11.2016. године
Б О Р

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног конкурса („Сл. гласник РС“, бр.17/2016) Туристичка организација „Бор“ оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Туристичка организација „Бор“

Радна места која се попуњавају:

Руководилац општих и правних послова, 1 извршилац

Опис послова:
• Руководи и управља радом сектора општих послова
• Прати законе и под законске акте, а који се тичу рада Туристичке организације
• Израђује сва правна документа, која се тичу рада Туристичке организације
• Израђује уговоре, који се тичу рада Туристичке организације
• Припрема документацију за рад Управног одбора
• Врши: израду, допуну и измену статута Туристичке организације
• Врши: израду, допуну и измену колективног уговора
• Врши: израду, допуну и измену нацрта докумената по налогу директора
• Обавља послове уписа у судски регистар, као и друге регистре који се тичу рада Туристичке организације
• Припрема:тужбе, жалбе, анексе, приговоре, као и остала потребна правна документа неопходна за рад Туристичке организације
• Задужен је за праћење јавних набавки
• Ради на припреми документације потребне за јавне конкурсе и позиве, које расписују: јединица локалне самоуправе, Влада Републике Србије и међународни донатори и донаторске агенције
• Ради на припреми документације за решавање правно-имовинских односа Туристичке организације и других субјеката
• Учествује у раду комисија Туристичке организације
• Задужен је за рад кадровске евиденције Туристичке организације
• Обавља послове одбране на суду
• Прати промене прописа из области туризма и учествује у припреми и изради општих и појединачних нормативних аката,
• Даје предлог директору Туристичке организације о унапређењу рада службе
• Обавља и остале послове по налогу директора

Услови:
• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме (техничке науке или право)
• 3 године радног искуства

Самостални саветник за послове финансија и рачуноводства, 1 извршилац

Опис послова:
• Води комплетно рачуноводство, односно обавља све потребне послове у складу са законом о рачуноводству и другим важећим прописима,
• Прати прописе из области рачуноводства и финансија и њиме извештава директора и Управни одбор,
• Заводи пристигле рачуне, документа, израђује рачуне
• Прима рачуне и финансијску документацију
• Попуњава и заводи путне налоге
• Исте примењује непосредно или уз претходну припрему одговарајућих аката,
• Стара се о благовременом испуњавању финансијских обавеза Туристичке оганизације „Бор“, непосредно их извршавајући и обавештавајући директора о потреби извршавања,
• Припрема и саставља финансијски план, програме пословања и завршни рачун,
• Примрема и саставља периодичне и завршне извештаје са предлогом мера,
• Одговара за састављање и контролу књиговодствених исправа и уредно чување пословних књига,
• Обавља све текуће, административне послове везане за рачуноводство,
• Припрема и врши обрачун зарада и других примања,
• Врши благајничке послове и предају пазара код управе за трезор,
• Обавља и друге послове у вези са рачуноводственим, финансијским делокругом рада по налогу директора или лица која он овласти у складу са Законом
• Води рачуна о поверљивости информација од општег значаја за Туристичку организацију
• Сарађује у раду са шефом сектора општих послова
• Обавља друге послове по налогу директора

Услови:
• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме економског смера
• 2 године радног искуства

Информатички послови, 1 извршилац

Опис послова:
• Обавља послове израде индетитета и подфолиа Туристичке организације
• Задужен/а је за израду и управљањем информационих система у Туристичкој организацији
• Задужен/а је за одржавање рачунара и рачунарских система
• Обавља послове графичког дизајна
• Обавља послове одржавања видео надзора
• Задужен/а је за одржавање интернет презентације
• Учествује у изради реклама и рекламног материјала
• Задужен/а је за израду и одржавање свих врста рачунарских мрежа
• Развој базе података Туристичке организације
• Обавља и друге послове по налогу директора

Услови:

• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме, техничке науке, дипломирани информатичар
• 1 година радног искуства

Руководилац сектора развоја туризма, 1 извршилац

Опис послова:
• Организује послове из области туризма
• Учествује у припреми програма развоја туризма,
• Подстиче унапређење, усмерава и координира активностима носилаца туристичке понуде
• Организује наступе на сајамским и другим туристичким манифестацијама,
• Организује и развија традиционалне туристичке догађаје у општини, учествује у њиховој реализацији
• Предлаже иновативна решења за унапређење рада Сектора за развој туризма,
• Организује и руководи радом туристичко – информативних центара и пунктова за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, упознавање туриста и надлежних органа са квалитетом туристичке понуде,
• Обавештава надлежне органе о притужбама и замеркама туриста,
• Анализира и испитује туристичке потребе и интересовања ради доношења и реализовања плана и програма усмерених на развој туризма и квалитет туристичке понуде и услуга у складу са постојећим прописима и пословном политиком,
• Предлаже оперативне циљеве и стратегије,
• Конкретизује начелне одлуке директора и стара се о њиховом извршењу,
• Обавља и друге послове по налогу директора

Услови:

• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме друштвених или техничких наука
• 3 године радног искуства

Виши самостални саветник маркетинг сектора, 1 извршилац

Услови за обављање послова:

• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме друштвених или техничких наука
• 1 година радног искуства

Опис послова:
• Обавља послове на утврђивању маркетиншких циљева Туристичке организације
• Спроводи активности на припреми и реализацији маркетинг планова и програма
• Истраживање, анализаирање и надгледање финансијских, технолошких и демографских фактора, који утичу на тржишне шансе, планирање, организовање и надзор над оглашавањем и промоцијом
• Разрађује канале продаје, послове комуникације са екстерним пропагандним агенцијама, ауторима и уметницима
• Даје препоруке у вези са стратегијом формирања цена,
• Обавља послове на спровођењу ефективне контроле маркетиншких резултата, процену реакције тржишта на пропагандне програме и изглед производа
• Препоручује, предлаже промене припрема и подноси извештаје о маркетиншким активностима
• Обезбеђује проток информација путем средстава јавног информисања,
• Врши резервације, води евиденцију о броју и структури посетилаца за потребе израде планова, анализа и извештаја
• Организује продају улазница за туристичке локалитете,
• Сарађује и ступа у контакт ради промоције понуде са агенцијама и другим субјектима, изван и на територији општине
• Обавља послове по налогу директора

ПР и туристичко информативни послови, 1 извршилац

Опис послова:
• Ради на припремању текстова за информативно-пропагандна издања Туристичке организације
• Води конференције за новинаре
• Пружа бесплатне информације туристима, упознаје туриста и надлежних органа са квалитетом туристичке понуде,
• Активно учествује у изради и обезбеђивању информативно пропадандног материјала, којим се промовишу туристички потенцијалии вредности општине (штампање публикација, разгледница, туристичких мапа и водича, аудио и видео промотивног материјала, интернет презентација идр).
• Прикупља и систематизује информације о целокупној туристичкој понуди општине
• Прати и обрађује стручну литературу из области туризма
• Припрема наступ на манифестацијама, сајмовима туризма
• Обавља и друге послове по налогу директора

Услови:
• Стручна спрема: VII/1 степен стручне спреме друштвеног или техничког смера
• 1 година радног искуства

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 24.11.2016. године.
Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Никола Павловић, телефон:030/459-020.

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Туристичка организација „Бор“, Моше Пијаде 19, 19210 Бор, са назнаком: „за интерни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

Датум оглашавања: 24.11.2016. године.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству које се тражи за радно место за које се конкурише – потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у којем периоду и са којојм стручном спремом је стечено радно искуство.

Место рада: Туристичка организација „Бор“.

Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе – у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д.директора Туристичке организације „Бор“, Моше Пијаде 19, 19210 Бор.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници и огласној табли Туристичке организације „Бор“.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Александра Стојановић Чулиновић

________________________________________________

Podeli sa prijateljima
Share Button