Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације ,,Бор“

На основу члана 34. – 36.Статута Туристичке организације ,,Бор“ број 568-09/2016 од 16.09.2016. године, Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације ,,Бор“ број: 022-184/2016-I од 21.11.2016. године и Одлуке Управног одбора Туристичке организације „Бор“ о расписивању конкурса за избор директора Туристичке организације „Бор“, расписује се:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА   

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ,,БОР“ У БОРУ

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНА

 

Расписује се конкурс за место Директора Туристичке организације ,,Бор“.

Тражени услови су следећи:

 • да је пунолетно и пословно способан држављанин Репиблике Србије;
 • да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
 • да има најмање 4 године радног искуства од чега најмање две године на руководећим пословима;
 • Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министрства надлежног за послове просвете;
 • Да предложи програм пословања за мандатни период за који се именује;
 • Да није осуђивано за кривична дела против привреде и службене дужности за која су наступиле правне последице осуде и док те последице трају.

Уз конкурсну пријаву су обавезни да доставе следеће:

 • извод из Матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци)
 • електронски очитана лична карта/ фотокопија личне карте
 • диплому или уверење о стручној спреми
 • краћу биографију
 • уверење МУП-а да према подацима из казнене евиденције полицијске управе није осуђиван
 • доказ да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Установе
 • програм рада Установе Туристичке организације ,,Бор“ у Бору за мандатни период за који се именује (4 година)

 Пријаве на конкурс са комплетним пратећим документима доставити на адресу: Туристичка организација ,,БОР“ у Бору, Моше Пијаде бр.19, 19210 Бор.

Са назнаком ,,Пријава на конкурс – НЕ ОТВАРАТИ“

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

____________________________________________________________________________

Датум објављивања конкурса: 18. април 2019. године.

____________________________________________________________________________

Podeli sa prijateljima
Share Button