Danas počinje prijava građana za turističke vaučere

Potencijalni korisnici mogu od danas, 04. januara 2023. godine da se na šalterima JP ,,Pošta Srbije” prijave za dobijanje turističkih vaučera za odmor u Srbiji tokom 2023. godine.

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu, Ministarstvo turizma i omladine objavljuje

OBAVEŠTENjE ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA I OSNOVNE INFORMACIJE

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:

– za ugostiteljske usluge smeštaja

– u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera;

– u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije.

Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni račun za pružene usluge smeštaja.

Fiskalni račun mora da sadrži sve elemente propisane zakonom koji uređuje fiskalizaciju, odnosno Zakonom o fiskalizaciji, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Preporučeni obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).

U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni račun, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalizaciji.

Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni račun koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2023. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

II KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:

1) korisnici prava na penziju;

2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu

vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;

3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u

skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u

skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon i 114/21);

10) studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, generisanu iz CIS-a.

Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.

Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, za ugostiteljske usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu Ugostitelja koji je izdao potvrdu o rezervaciji.

NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER. POTENCIJALNI KORISNICI VAUČERA DUŽNI SU DA PROVERE ISPRAVNOST PODATAKA NA PRIJAVI IMAJUĆI U VIDU DA SE NAKNADNE REKLAMACIJE NEĆE UVAŽAVATI KAO I DA SE VEĆ JEDNOM ODŠTAPANI VAUČERI NEĆE PONOVO ŠTAMPATI ZBOG EVENTUALNIH GREŠAKA NA VAUČERU, KAO NI AKO SE VAUČER OŠTETI ILI IZGUBI. DRUGIM REČIMA, PODNOSIOCI PRIJAVA DUŽNI SU DA NA PRIJAVI I POTVRDI DOBIJENOJ OD ŠALTERSKOG SLUŽBENIKA PROVERE TAČNOST PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA LIČNE PODATKE (IME, PREZIME, JMBG, ADRESA ZA DOSTAVU VAUČERA), KAO I NAZIV UGOSTITELjSKOG OBJEKTA ZA KOJI JE IZVRŠENA REZERVACIJA.


 

Podeli sa prijateljima
Share Button