Odluka o boravišnoj taksi na teritoriji grada Bora

Nova zakonska rešenja, izmene zakona o turizmu i ugostiteljstvu 

Hoće li i kako izmene Zakona koji regulišu poslovanje i prihode od pružanja usluga u domaćoj radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima  uticati na one koji se već bave ili imaju u planu da se bave ovom  delatnošću?

Zakoni o turizmu i o ugostiteljstvu  predviđaju nova rešenja  i paušalno oporezivanje onih koji izdaju privatni smeštaj, preciznije, fizička lica koja pružaju uslugu smeštaja u domaćoj radinosti, a to uključuje izdavanje soba, apartmana, kuća u gradovima, turističkim destinacijama i seoskim turističkim domaćinstvima.

Svi oni koji nameravaju da se bave tom vrstom pružanja usluga, moraju kategorizovati objekte.

Po završenoj proceduri kategorizacije, dobijanja Rešenja i otpočinjanja pružanja turističkih usluga obaveza je da sami prijave gosta preko informativnog sistema, E-turista, plate porez i boravišnu taksu koju su neposredno naplatili prilikom boravka gostiju u njihovim smeštajnim objektima.

Dakle, ubuduće im neće biti neophodan posrednik u poslovanju.

Očekuje se da  nova zakonska rešenja doprinesu suzbijanju nelegalnog rada i uvedu red u ovu oblast i uspešno je prevedu  u regularne tokove poslovanja.

Iznos poreza zavisiće od kategorizacije i prometa.

Uslovi, kriterijumi i elementi za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga propisani su 

PRAVILNIKOM

o uslovima, kriterijumi i elementi za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga
(„Službeni glasnik RS“, broj 45 od 21. juna 2019.)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, kriterijumi i elementi za oporezivanje prihoda po osnovu ugostiteljskih usluga, koje fizičko lice, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Pravilnik se primenjuje od  1. јula 2019. godine.

Osim novih zakonskih rešenja u oblasti oporezivanja prihoda od pružanja turističkih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, doneto je novo zakonsko rešenje koje reguliše način naplate boravišne takse pružaoca usluga od korisnika istih, a pre svega uslove i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja  boravišne takse nadležnoj lokalnoj samoupravi. 

U tom smislu Vlada Republike Srbije donela je

UREDBU
o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja 

Ova uredba stupila je na snagu 1. jula 2019. godine.

U skladu sa napred donetim zakonskim i podzakonskim aktima, Skupština grada Bora donela je Odluku o boravišnoj taksi na sednici održanoj 26. novembra 2019. godine, čiji integralni tekst donosimo u nastavku.

Kako će novo oporezivanje uticati na stanje i potencijal razvoja seoskog turizma, hoće li se povećati broj gazdinstava koji se njime bave ili će entuzijazam kod nekih nestati, ostaje nam da vidimo u budućnosti.

B. Stanković

____________________________________________________________________________________________

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’, бр. 62/06,47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 –усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16,91/16 – усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 усклађени дин. изн., 89/18-усклађени дин. изн. и 95/18-др.закон), члана 73. Закона о угоститељству (‘’Службени гласник РС’’, бр. 17/19), и члана 40. тачка 37. Статута града Бора (‘’Службени лист града Бора’’, бр. 3/19)

Скупштина града Бора, на седници одржаној 26. новембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се обавезник плаћања боравишне таксе, висина боравишне таксе, начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе, као и начин и рок плаћања боравишне таксе.

Члан 2.

Боравишну таксу плаћа корисник услуге смештаја који изван свога места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији града Бора (у даљем тексту: корисник услуга) и угоститељ који као физичко лице пружа услуге смештаја у објекту домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству.

Члан 3.

Под угоститељским објектом за смештај, подразумева се: хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање услуга смештаја.

Члан 4.

Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 60,00 динара.

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.

Члан 5.

Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, решењем утврђује Одељење пореске администрације Градске управе Града Бора, тако што број индивидуалних лежаја, односно камп парцела множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп парцели у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази, и то:

1.000,00 динара по лежају ако се угоститељски објекат не налази у границама туристичког места а по претходно донетом и правноснажном решењу о категоризацији угоститељског објекта од стране Одељења за привреду и друштвене делатности Градске управе Града Бора.

Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе Града Бора је у обавези да један примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави надлежном одељењу за јавне приходе Градске управе града Бора, са следећим подацима:

– име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса становања (општина, улица, кућни број),- општина, улица, кућни број и број смештајне јединице,- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици,

– период за који се утврђује боравишна такса,

– доказ о пријему решења,

– клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији.

Члан 6.

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе из члана 5. ове одлуке, за текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази.

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа износ боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на квартал у коме је почео да пружа услуге.

Физичко лице је дужно да износ боравишне таксе плаћа почев од наредног квартала.

У случају када у току године дође до промене елемената за утврђивање висине годишњег износа боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене наведених елемената.

У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, физичко лице је дужно да изврши плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престао да пружа услуге.

Физичко лице је дужно да у периоду од две године чува доказ о уплати боравишне таксе.

Члан 7.

Боравишну таксу не плаћају:

1) деца до седам година старости;

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од надлежне лекарске комисије;

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије, и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од малигне болести, инсулин зависне шећерне болести,психозе, епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним системским болестима, као и пратилац наведених особа;

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.

Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго).

Члан 8.

Средства од наплаћене боравишне таксе на територији града Бора приход су буџета града Бора.

Члан 9.

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено.

Члан 10.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист општина“, бр.27/06, и „Службени лист општине Бор“ бр.1/08 и 14/08).

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Бора“

Број: 43-12/2019-I

У Бору, 26. новембра 2019. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

 ПРЕДСЕДНИК,

 Драган Жикић, с.р.


Odluka  objavljena

 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА“ БРОЈ 34, 26. новембар 2019.

_______________________________________________________________________________________________

 

Podeli sa prijateljima
Share Button