Sistem E- turista počeo sa radom 1. oktobra 2020.

Sistem „E-turista“ koji sadrži podatke o svim objektima za smeštaj i ugostiteljske usluge u Srbiji i koji omogućava da se preko interneta prijave gosti, obračunaju boravišne takse i zatraži kategorizacija objekta, počeo je sa radom 1. novembra 2020.

Osnovni ciljevi Zakona o ugostiteljstvu su suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. Upravo zbog toga pristupilo se uvođenju centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma – E-turista koji objedinjuje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u Republici Srbiji.

E-turista je obavezan i besplatan sistem dostupan putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računaru.


Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom  kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba,da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

 POZIVAJU SE UGOSTITELjI  DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA SE EVIDENTIRAJU KOD JLS

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene Pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-A.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM UGOSTITELjI, SAGLASNO  ZAKONU O UGOSTITELjSTVU I ZAKONU O STRANCIMA, ČINE PRERŠAJ, O ČEMU ĆE BITI OBAVEŠTENA TURISTIČKA INSPEKCIJA I MUP – Služba za strance.

OBAVEŠTENjE JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS)

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da JLS na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva – koje je dužna da unese u CIS.

POZIVAJU SE JLS DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA  U CIS UNESU NEKATEGORISANE UGOSTITELjSKE OBJEKTE (KOJI SU PODNELI PRIJAVU) I OBJEKTE DOMAĆE RADINOSTI  I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA, KOJE SU KATEGORISALI.

NEPOSTUPANjE PO NAPRED NAVEDENOM, ODGOVORNO LICE U DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JLS ČINI PREKRŠAJ ZA KOJI JE, SAGLASNO ČLANU 94. ZAKONA O UGOSTITELjSTVU, ZAPREĆENA NOVČANA KAZNA OD 50.000 DO 100.000 DINARA.

U SLUČAJU DA UGOSTITELjI KOJI SU UREDNO ISPUNILI SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU NE BUDU UNETI U CIS I NE BUDU U MOGUĆNOSTI DA VODE EVIDENCIJU KORISNIKA USLUGA PREKO TOG SISTEMA, USLED PROPUSTA I NEČINjENjA JLS, SVU ODGOVORNOST ĆE SNOSITI ODGOVORNO LICE U JLS.

APELUJE SE DA JLS U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU UPUTE POZIV UGOSTITELjIMA, KOJI NA NjENOJ TERITORIJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU, DA ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I PRIJAVE SE RADI EVIDENTIRANJA I UNOŠENJA U CIS.

NAPOMINjEMO, DA OD 1.10. 2020. CIS POSTAJE JEDINI IZVOR PODATAKA ZA RZS O TURIZMU, TE UKOLIKO JLS NE UNESU NAVEDENE OBJEKTE, A UGOSTITELjI NE BUDU EVIDENTIRALI TURISTE, STATISTIČKI ĆE TURISTIKI PROMET BITI ZNAČAJNO UMANjEN U OVIM JLS ALI I U CELOJ REPUBLICI SRBIJI, ODNOSNO, TO ĆE IMATI POSLEDICE NA PROCES ODOBRAVANjA PROJEKATA RAZVOJA I PROMOCIJE ZA NAVEDENE JLS.

Izvor: www.eturista.gov.rs


Informacije:
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Sektor turizam
☎ + 381 11 3139671

📧 
turizam@mtt.gov.rs
💻 www.mtt.gov.rs

__________________________________________________________________________________________

Često postavljena pitanja

Koji je cilj uvođenja eTuriste?

Osnovni ciljevi zakona o ugostiteljstvu su suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. Upravo zbog toga pristupilo se uvođenju centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma – eTurista koji objedinjuje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u Republici Srbiji. eTurista je obavezan i besplatan sistem dostupan putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računaru. Beneficije korisnika od uvođenja eTuriste, nakon potpune implementacije sistema:

Ugostitelji:

 • pojednostavljena prijava i odjava domaćih i stranih turista,
 • podnošenje onlajn zahteva za kategorizaciju,
 • evidencija uplaćenih boravišnih taksi,
 • smanjen broj administrativnih procedura i olakšano poslovanje.

 Turisti:

 • bezbednost,
 • viši kvalitet usluge,
 • smeštaj u legalnim ugostiteljskim objektima.

Državne institucije i turističke organizacije:

 • unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa i analiza u realnom vremenu;
 • svakodnevni uvid u bazu podataka o smeštajnim objektima i ugostiteljima pružaocima usluga smeštaja,
 • efikasnija naplata poreza i boravišne takse,
 • sprovođenje aktivne marketing politike i podizanje konkurentnosti turističke ponude Republike Srbije.

– Ja sam fizičko lice, pružam ugostiteljske usluge u objekatu vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo. Koji broj individualnih ležaja je zakonski dozvoljen za izdavanje?

Zakonom o ugostiteljstvu (član 30.) propisano je: „Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga“.

 • Ja sam fizičko lice i imam kategorisanu kuću/apartman/sobu/seosko turističko domaćinstvo, gde da preuzmem podatke za prijavu na sistem eTurista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate od jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi. Vaša zakonska obaveza je da redovno elektronski prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Takođe, sistem Vam omogućava da podnesete zahtev za kategorizaciju Vašeg objekta. Sistem vodi evidenciju uplaćene boravišne takse.

 • Pružam usluge smeštaja kao privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik u objektima hostel/prenoćište/konačište/botel/han/konak/etno kuća/salaš/vila/kampiralište kamping odmorište/kamping stop/lovački dom/kuća i koliba, gde da preuzmem podatke za pristup sistemu eTurista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate od jedinice lokalne samouprave gde ste se prethodno evidentirali i na čijoj se teritoriji Vaš objekat nalazi. Vaša zakonska obaveza je da redovno prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Sistem vodi evidenciju uplaćene boravišne takse.

 • Pružam usluge smeštaja kao privredno društvo/drugo pravno lice preduzetnik u objketima vrste hotel/motel/pansion/kamp/turističko naselje/lovačka vila i marina, gde da preuzmem podatke za pristup sistemu e-Turista i koje su moje obaveze nakon pristupa sistemu?

Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate u ministarstvu nadležnom za poslove turizma. Vaša obaveza je da redovno prijavljujete i odjavljujete sve korisnike usluge smeštaja u Vašem objektu. Takođe, sistem Vam omogućava da podnesete zahtev za kategorizaciju

 • Ja sam fizičko lice, prvi put kategorišem objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo, kako to činim preko eTuriste?

Vaša zakonska obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se Vaš objekat nalazi i od koje ćete dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija formirana od strane JLS provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje, postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 • Ja sam privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik, prvi put kategorišem objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo, kako to činim preko eTuriste?

Vaša zakonska obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se Vaš objekat nalazi od koje ćete dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija formirana od strane JLS provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje, postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 • Ja sam privredno društvo/drugo pravno lice/preduzetnik prvi put kategorišem objekat vrsta hotel/motel/pansion/kamp/turističko naselje/lovačka vila i marina, kako to činim preko eTuriste?

Vaša obaveza je da se prvo evidentirate sa ličnim dokumentom u ministarstvu nadležnom za turizam od koga ćete dobiti dobiti korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista. Kada pristupite sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade Vašeg zahteva, uviđajem na licu mesta komisija provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

 • Da li će eTurista da sadrži sve podatke o kategorizaciji i da li je predviđeno da upozorava ugostitelja o isteku rešenja?

eTurista će sadržati sve podatke koji se utvrđuju u postupku kategorizacije i signaliziraće ugostitelju, (kao i inspekcijskim organima) 60 dana pre isteka roka, činjenicu da rok na koji je Rešenje o kategorizaciji izdato, ističe.

 • Poslujem kao fizičko lice pružaoc usluga smeštaja i interesuje me da li će sistem moći da vrši obračun moje obaveze plaćanja boravišne takse?

eTurista će vršiti obračun obaveze plaćanja boravišne takse za fizička lica pružaoce usluga smeštaja. Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi

 • Da li će eTurista biti dostupan turistima i da li će preko tog sistema moći da se upoznaju sa mojom ugostiteljskom ponudom i kontaktima?

eTurista neće biti dostupan drugim korisnicima sistema, odnosno neće biti dostupan korisnicima usluga smeštaja.

 • Da li postoji drugi način prijave i odjave turista?

Prijava i odjava domaćih i stranih turista moguća je jedino i isključivo putem sistema eTurista. Izbegavanje ove zakonske obaveze kažnjava se visokom novčanom kaznom.

 • Da li je moguće pristupiti ovom sistemu preko mobilnog uređaja ili tableta?

Za pristup je neophodna internet konekcija i moguće ga je koristiti preko svih uređaja (desktop računar, laptop, tablet, mobilni telefon).

 • Koji internet pretraživač je preporučen?

Preporučeni internet pretraživači su Google Chrome, Mozilla Firefox i Internet Explore.

 • Imam nekoliko problema o kojima želim usmeno da razgovaram sa nekim, koga mogu nazvati telefonom ili lično posetiti?

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u objektima vrsta kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop, lovački dom, kuća i koliba mogu kontaktirati službu nadležnu za poslove turizma u jedinici lokalne samouprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi.

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u objektima vrsta hotela, motela, pansiona, kampa, turističkog naselja, lovačkih vila i marina mogu kontaktirati ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Izvor: www.eturista.gov.rs


Priredio: B.S.


 

Podeli sa prijateljima
Share Button