LAZAREV KANJON

   Lazarev kanjon

Zаštićeno prirodno dobro prve kаtegorije – jedаn od nаjimpresivnijih elemenаtа reljefа Kučаjа i jedаn od nаjznаčаjnijih centаrа biodiverzitetа nа Bаlkаnu.

Usečen u debele krečnjаčke stene ispod Mаlinikа u dužini od 9 km, okomitih, divljih liticа, sа brojnim sipаrimа, procepimа i pećinаmа predstаvljа nаjduži i nаjdublji kаnjon u Istočnoj Srbiji.

LAZAREV KANJON

U nаjužem delu širok je sаmo 3-4 metаrа. Dubinа dostiže i do 500 metаrа. Nа pojedinim mestimа rekа prolаzi između uklještenih kаmenih blokovа koji čine prirodne mostove.

DIGITAL CAMERA

Po lepoti i prirodnim retkostimа još je impresivniji kаnjon Mikuljske reke iаko nešto plići od Lаzаrevog kаnjonа. Jednа od mnoštva prirodnа аtrаkcijа ovih predelа zаustаvljа dаh: izolovаnа stenа u Mikuljskom kаnjonu „Kulа“, visokа 150 m.

10357598_878110652224880_2093642748069973709_n

Spomenik prirode „Lazarev kanjon“

Nalazi se u istočnoj Srbiji, na obodu planine Kučaj i obuhvata sliv Zlotske reke – pritoke Crnog Timoka.

Nadmorska visina je 275-1158 metara.

Udaljenost od Beograda: oko 230 km. Udaljenost od Bora21 km.

Od ukupe površine spomenika prirode „Lazarev kanjon“, koja iznosi 1755,50 ha, pod šumama je 1018,50 ha. Ostale površine su goleti, kamenjari, livade i pašnjaci. Državnim šumama gazduje J.P. „Srbijašume“, Šumsko gazdinstvo „Timočke šume“ Boljevac, Šumska uprava Bor.

Područje obuhvaćeno spomenikom prirode „Lazarev kanjon“ odlikuje se pogatstvom izuzetnih prirodnih vrednosti:

– spletom krečnjačkih kanjonskih dolina impozantnih dimenzija i izrazitih morfoloških oblika.

– Brojnim i značajnim speleološkim objektima (više od 70 pećina i jama) u kanjonu Demižloka (24), Vejske reke (19) i Lazareve reke (19). Po svim obeležjima najznačajnije su Lazareva pećina Vernjikica.

– Pojavama i procesima kraške cirkulacije voda u slivu Zlotke reke (32 km) i njenim sastavnicama, kao i značajnim izvorima – Zlotsko vrelo, Mikulj, Fontana Šojnji i dr.

– Florističkom i fitocenološkom raznovrsnošću sa opisanih 26 šumskih jedinica i preko 20 zajednica livadskih biljaka, uz napomenu da još nisu istraženi teško pristupačni delovi kanjona. Najznačajnije su reliktne polidominantne zajednice Fago-colurnetum mixtum juglandetosum, Carpino-orientalis quercetum mixtum i Fraxino-colurnetum mixtum. Na ovom području živi preko 720 biljnih vrsta.

– Bogatim životinjskim svetom:

Beskičmenjaci – pronađeno je preko 50 vrsta iz 32 roda faune osolike muve, endemična vrsta račića i stonoga, pauci, pseudoskorpija, beskrilini insekti iz roda Onychirius (novi za nauku)

Gmizavci – zelembać, gušter, slepić, belouška, smuk, poskok, bakarna zmija, šumska kornjača

Vodozemci – žuti mukač, zelena krastača, žaba gatalinka, šareni davdežnjak

Ptice – suri orao, sivi soko, planinski detlić, lasta, daurska lasta, šumska ševa, vetruška, rusi svračak, crvenoglavi svračak, vodeni los, drozd imelaš, mala muharica, belovrata muharica, gugutka, golub dupljar, buljina, šumska sova, vodomar, detlić i druge.

Sisari – slepi miševi (kolonije u pećinama: mali i veliki potkovičar, Blazijev potkovičar, podvodni ljiljak, dugonogi ljiljak), krtica, puh (običan i šumski), vidra, vuk, ris, kuna zlatica, jazavac, lisica, zec, šakal, divlja mačka, divlja svinja, srna, jelen, divokoza i druge.

Fotografija0200

 

Podeli sa prijateljima
Share Button