OŠTRELJ

Pisanih dokumenata o daljoj prošlosti Oštrelja nema. Izvesno je međutim da je naselje nastalo početkom 18 veka, mada se u tradiciji sreće i mogućnost da je nastanak sela vezan za sredinu 17 veka. Vuk Karadžić u „Danici“ za 1828. godinu, dajući imena sela koja se još nalaze pod turskom upravom u nahiji Crna reka, pomonje se Novo selo – današnji Oštrelj.

Kao deo istočne Srbije naselja oko Bora su oslobođena  tek 1833. (od Turaka), pa je to period kada o njima imamo nešto podrobnije podatke. Već 1844-1846.godine u „Konškribcionom protokolu načelstva  okružja crnorečkog“ daje se „popis“ sela, broj njihovih kuća i žitelja. To je period od kada imamo kontonuirane podatke o naseljima današnje borske opštine i u statističkim državnim podacima, pa dakle i o Oštrelju.

Prema ovim podacima, te 1844. i 1846. godine, Novo selo (Oštrelj) administrativno pripada Slatini, ima samo 94 kuća i 495 stanovnika. Godine 1863. selo je imalo 687 duša, 1866. – 689 duša, 1874. – 174 kuće sa 749 stanovnika, 1884. – 156 kuća  sa 776 stanovnika, 1890. – 158 kuća sa 869 stanovnika. 1921. – 165 kuća sa 796 stanovnika. Deset godina kasnije 176 kuća sa 865 žitelja, pri prvom popisu posle Drugog svetskog rata, 1948. – 184 kuće sa 848 stanovnika, i 1981. – 229 kuća sa 917 stanovnika.

Popis stanovnika u borskoj opštini iz 1981. pokazuje da Oštrelj ima 230 domova sa 917 stanovnika. To je jedino naselje u borskoj opštini koje između dva poslednja popisa stanovništva pokazuje tendenciju porasta broja ljudi. Sada Oštrelj ima 180 domova sa 600 stanovnika.

S obzirom da je Oštrelj relativno mlado naselje, bar na osnovu poznatih nalaza, većina dosadašnjeg stanovništva vodi poreklo od porodica iz okolnih sela. Zna se da su iz drugih krajeva došli Nanuleskovići – Vlasi  iz Bugarske, a zatim Matejići Tufedžići čije se bliže poreklo ne zna. I danas ove prve oštreljske porodice imaju potomke, samo se Tufedžići zovu Matići.

Danas, nesumnjivo da je to uslovljeno bliskim prisustvom Borskog rudnika, Oštreljani žive u naselju zbijenog tipa.

Izuzimajući porodice koje su ostale na salašima, ali imaju kuće u selu van urbanizovanog dela Oštrelja u ataru „Stara brana“ žive 30 domaćinstava koji su se iselili iz dela Srbije i Makedonije. Uspomenu na katune čuvaju stare zgrade čija je namena prvenstveno privredna (čuva se stoka). Deo atara Oštrelja otkupljen je za potrebe novootvorenog Rudnika bakra „Veliki Krivelj“. U selu koje je savremeno urbanizovano naselje, čuva se uspomena na stara vremena. Još postoji stara podela na selo kao centar i pojedine delove kao što su: Banjica, Đal, Valja mare, Valja mika, Golija.

Autor: Snežana Antonijević

Podeli sa prijateljima
Share Button