Oglas za iznajmljivanje 8 zatvorenih drvenih tezgi

Datum05 октобра, 2021 KategorijaAktuelnosti, Događaji, Uncategorized, vesti Komentari0

ОГЛАШАВА СЕ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  8  ЗАТВОРЕНИХ ДРВЕНИХ  ТЕЗГИ- КУЋИЦА  НА IV КИЛОМЕТРУ У УЛИЦИ ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР У БОРУ

1.На IV километру у Бору у ул. Зелени булевар издају се 8 (осам) затворених дрвених тезги –кућица на период од три месеца у циљу обављања делатности (промоција туризма на територији града Бора продајом сувенира и промотивног материјала, књиге, цвеће , домаћих пољопривредних производа и других сличних производа из домаће радиности карактеристичних за ово географско подручje.)

2. На лицитацији могу учествовати правна лица и предузетници који имају регистровану делатност (продаја сувенира и производа старих заната и домаће радиности карактеристичних за ово географско подручje, продаја књига и сл.), односно физичка лица која имају регистровано пољопривредно газдинство (продаја домаћих пољопривредних производа и других сличних производа и цвећа ) a која имају пријављено пребивалиште –седиште на територији града Бора.

3. Рок за пријављивање је до 07. 10. 2021. непосредним подношењем пријаве на прописаном образцу и предајом у просторијама Туристичке организације Бор , Улица Моше Пијаде број 19. до 15 сати.

4. Јавна лицитација за издавање затворене дрвене тезге-кућице одржаће се дана 08. 10.2021. године, са почетком у 12:00 сати у просторијама Туристичке Организације Бор, ул. Моше Пијаде 19.

5. Почетни износ лицитације на месечном нивоу је 3.100,00 динара у складу са Одлуком о утврђивању цене услуга Туристичке организације на коју је дата сагласност Скупштине града Бора од 19. 03 .2021. године. Износ за који се може вршити повећање предходног износа је 10% од почетног износа.

6. Најповољнији понуђач, дужан је да уплати износ излицитиране месечне закупнине у року од три дана након спроведене лицитације као услов за закључење уговора.

7. Поступак изнајмљивања затворених дрвених тезги спроводи Комисија и пре почетка лицитације упознаје учеснике са свим правилима и даје потребна разјашњења.

8. Јавно надметање одржаће се ако су присутна најмање два учесника која су поднела уредне пријаве или уколико је пријаву поднело само једно лице, јавно надметање ће се одржати под условом да то лице прихвати почетни износ лицитације.

9. Право на изнајмљивање затворене дрвене тезге стиче учесник јавог надметања који је понудио највиши износ.

10. Уколико лице које је стекло право на изнајмљивање затворене дрвене тезге-кућице одустане од изнајмљивања, затворена древена тезга-кућица се додељује следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ.

11. Лице које је у поступку лицитације остварило право на изнајмљивање затворене дрвене тезге, у обавези је да у року од 3 дана закључи уговор са Туристичком организацијом Бор.

12. Понуђач може учествовати у поступцима лицитације на начин да када као најповољнији понуђач оствари право на изнајмљивање једне тезге, нема право да учествује у лицитацији за сваку наредну затворену дрвену тезгу-кућицу.

13. Пријава се подноси Туристичкој организацији ” Бор“ на прописаном Образцу пријаве , који се може преузети са сајта Т.О. ”Бор” или у просторијама Т.О ”Бор“ , сваког радног  дана од 07-15 часова,  у затвореној коверти са назнаком „Пријаву за лицитацију затворене дрвене тезге “ са пратећом документацијом назначеној у обрасцу пријаве. Уз пријаву обавезно доставити потврду о регистрацији газдинства или доказ о регистрованој делатности ( извод из АПР-а) не старији од месец дана  и очитану личну карту, у супротном се пријава одбацује као непотпуна.

Број: 783-10/2021

04. 10. 2021. год.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „Бор“

вд  Бобана Грамић ср


Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde –   Obrazac prijave


ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ

      1.Подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица)

   Име (име родитеља) презиме__________________________________

Адреса становања____________________________________________

ЈМБГ:________________________________________________________

Број регистрованог газдинства____________________________________

  1. Подаци о подносиоцима пријаве (за правна лица)

    Подаци о законском заступнику-пуномоћнику_____________________________

Име (име родитеља) презиме_____________________________________________

Адреса станиовања_____________________________________________________

  1. Подаци о правном лицу

Назив правног лица___________________________________________________

Адреса________________________________________________________________

Матични број__________________________________________________________

Пријављујем се за јавно надметање ради  изнајмљивања затворене дрвене тезгe-кућицe, на IV километру у Бору у ул. Зелени булевар, на период од три месеца, поводом огласа Туристичке организације Бор број 783-10/2021 od 04. 10. 2021.

Изјављујем да прихватам услове из огласа и да сам упознат са правилима о поступку спровођења лицитације.

Уз пријаву обавезно доставити:- потврду о регистрацији газдинства или доказ о регистрованој делатности ( Извод из АПР-а), – очитану личну карту, -оверено пуномоћје у случају заступања, у супротном се пријава одбацује као непотпуна.

 

  Место:                                                                                                  Подносилац пријаве

  Датум: 


 

Podeli sa prijateljima
Share Button

Comments are closed.