Oglas za licitaciju

Datum25 августа, 2021 KategorijaAktuelnosti, Događaji, Uncategorized, vesti Komentari0

ОГЛАШАВА СЕ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  5  ЗАТВОРЕНЕ ДРВЕНЕ  ТЕЗГЕ- КУЋИЦЕ  НА IV КИЛОМЕТРУ У УЛИЦИ ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР У БОРУ

1.На IV километру у Бору у ул. Зелени булевар издају се 5 затворене дрвене тезге –кућице  на период од три месеца у циљу обављања делатности (промоција туризма на територији града Бора продајом сувенира и промотивног материјала, књиге, цвеће , домаћих пољопривредних производа и других сличних производа из домаће радиности карактеристичних за ово географско подручje.)

2. На лицитацији могу учествовати правна лица и предузетници који имају регистровану делатност (продаја сувенира и производа старих заната и домаће радиности карактеристичних за ово географско подручje, продаја књига и сл.), односно физичка лица која имају регистровано пољопривредно газдинство (продаја домаћих пољопривредних производа и других сличних производа и цвећа ) a која имају пријављено пребивалиште –седиште на територији града Бора.

3. Рок за пријављивање је до 27.08.2021. непосредним подношењем пријаве на прописаном образцу и предајом у просторијама Туристичке организације Бор , Улица Моше Пијаде број 19. до 15 сати.

4. Јавна лицитација за издавање затворене дрвене тезге-кућице одржаће се дана 31.08.2021. године, са почетком у 12:00 сати у просторијама Туристичке Организације Бор, ул. Моше Пијаде 19.

5. Почетни износ лицитације на месечном нивоу је 3.100,00 динара у складу са Одлуком о утврђивању цене услуга Туристичке организације на коју је дата сагласност Скупштине града Бора од 19.03.2021 године. Износ за који се може вршити повећање предходног износа је 10% од почетног износа.

6. Најповољнији понуђач, дужан је да уплати износ излицитиране месечне закупнине у року од три дана након спроведене лицитације као услов за закључење уговора.

7. Поступак изнајмљивања затворених дрвених тезги спроводи Комисија и пре почетка лицитације упознаје учеснике са свим правилима и даје потребна разјашњења.

8. Јавно надметање одржаће се ако су присутна најмање два учесника која су поднела уредне пријаве или уколико је пријаву поднело само једно лице, јавно надметање ће се одржати под условом да то лице прихвати почетни износ лицитације.

9. Право на изнајмљивање затворене дрвене тезге стиче учесник јавог надметања који је понудио највиши износ.

10. Уколико лице које је стекло право на изнајмљивање затворене дрвене тезге-кућице одустане од изнајмљивања, затворена древена тезга-кућица се додељује следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ.

11. Лице које је у поступку лицитације остварило право на изнајмљивање затворене дрвене тезге, у обавези је да у року од 3 дана закључи уговор са Туристичком организацијом Бор.

12. Понуђач може учествовати у поступцима лицитације на начин да када као најповољнији понуђач оствари право на изнајмљивање једне тезге, нема право да учествује у лицитацији за сваку наредну затворену дрвену тезгу-кућицу.

13. Пријава се подноси Туристичкој организацији ” Бор“ на прописаном Образцу пријаве ,који се може преузети са сајта Т.О. ”Бор” или у просторијама Т.О ”Бор“ , сваког радног  дана од 07-15 часова,  у затвореној коверти са назнаком „Пријаву за лицитацију затворене дрвене тезге “ са пратећом документацијом назначеној у обрасцу пријаве. Уз пријаву обавезно доставити потврду о регистрацији газдинства или доказ о регистрованој делатности ( извод из АПР-а) не старији од месец дана  и очитану личну карту, у супротном се пријава одбацује као непотпуна.

Број: 681-08/2021

24.08.2021.год.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „Бор“

вд Бобана Грамић ср


Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde    Obrazac prijave


 

Podeli sa prijateljima
Share Button
Ostavi komentar