Poziv za nastavak saradnje

Datum28 децембра, 2020 KategorijaAktuelnosti, Događaji, Fotografija nedelje, Uncategorized, vesti Komentari0

Poštovani sugrađani,

zadovoljstvo nam je da vas pozovemo i pomognemo da i tokom 2021. godine iskoristite svoje pravo na dobijanje pravovremenih i proverenih informacija koje se odnose na razvoj i rast borskih turističkih proizvoda.

Ukoliko ste zainteresovani da pripremite Vaše smeštajne kapacitete za kategorizaciju ili se prijavite radi realizacije šeme dodele vaučera za predstojeću 2021.godinu, slobodno nas kontaktirajte!

Spremni smo da, čim se steknu uslovi koje diktira epidemiološka situacija, odnosno propisane preventivne mere zaštite od korona virusa, nastavimo sa već započetim grupnim edukacijama– Razvoj turizma na selu.

Polazni motiv za nastavak organizovanja ovih edukacija je da se polaznicima daju praktične informacije o trenutno važećim pravnim aktima koji regulišu ovu oblast, o neophodnoj dokumentaciji za početak postupka registracije, o tome koji su nadležni organi za podnošenje prijave, registraciju, donošenje rešenja, koji su minimalni tehnički i sanitarno higijenski uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu, koji su mogući izvori finansiranja za unapređenje poljoprivrednog domaćinstva, da bi moglo funcionisati kao seosko turističko domaćinstvo i td.

Očekivani rezultat dosadašnjih i budućih edukacija je donošenje odluke zainteresovanih o pokretanju ovog biznisa, pa samim tim i uspešan razvoj i rast još jednog segmenta borske turističke ponude.

TEME:

–           Uslovi za razvoj turizma na selu

–           Pravni okvir- postupak kategorizacije

–           Legalni tokovi prodaje i distribucije proizvoda i hrane iz sopstvenog domaćinstva

–           Izvori finansiranja-aktuelni konkursi

U daljem tekstu ćemo vam navesti šta je potrebno za dobijanje vaučera i gde možete iskoristiti navedene pogodnosti.

Turistička organizacija „Bor“


 

Foto: mojasrbija.rs

OBAVEŠTENJE KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELJI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

 I OSNOVNE INFORMACIJE 

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji se po vaučeru može refundirati ugostitelju.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je  20. novembar 2021. godine.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnosi ugostitelj pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1.Prijava ugostitelja – privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice (zdravstvena ustanova) – Obrazac 1;

  1. Prijava ugostitelja – fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge preko posrednika (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 2;
  2. Prijava ugostitelja – fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge neposredno (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) – Obrazac 3.

Za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar; za kategorisane objekte kopiju rešenja o kategorizaciji.

Za zdravstvenu ustanovu koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima, uz prijavu potrebno je obezbediti  kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma.

Za fizičko lice koje neposredno pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva, očitanu ličnu kartu i fotokopiju bankarske kartice ugostitelja.

Za fizičko lice koje preko posrednika pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uz prijavu je potrebno obezbediti očitanu ličnu kartu, kopiju rešenja o kategorizaciji objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika u odgovarajući registar, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kao i kopiju tog ugovora overenu kod javnog beležnika.

Za svaki objekat koji ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava. Napominjemo, da se zasebnim objektom smatra kuća, apartman i soba, kao i seosko turističko domaćinstvo. Ukoliko se objekti domaće radinosti nalaze na istoj adresi može se podneti jedna, objedinjena prijava.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju pisanim putem informiše Ministarstvo.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da, od dana prestanka ispunjenja uslova obustavi realizaciju dodele vaučera.

VAUČERI REALIZOVANI NAKON PRESTANKA ISPUNJENJA USLOVA NEĆE SE REFUNDIRATI.

PO PRIBAVLJANJU KOMPLETNE DOKUMENTACIJE I NJIHOVE PROVERE UGOSTITELJI KOJI SU ISPUNILI PROPISANE USLOVE ĆE SE NAĆI NA LISTI UGOSTITELJA, KOJU OBJAVLJUJE MINISTARSTVO NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI.

*Napomena: Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: rešenje o upisu u odgovarajući registar Ugostitelja, odnosno, rešenje o kategorizaciji,  rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge.

 Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 Ugostitelj je dužan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti samostalno. Navedenu izjavu (Obrazac izjave 1 ili Obrazac izjave 2) može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

III NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

IV ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena  najkasnije 31.12.2020. godine. Navedenu listu Ministarstvo će ažurirati SEDMIČNO i objavljivati je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva

Ugostitelj usluge smeštaja može pružati od narednog dana od dana objavljivanja na listi Ugostitelja.

 V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

 Ministarstvo sačinjava listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja.

UGOSTITELJ JE DUŽAN DA USLUGE NOĆENJA PRUŽI IMAOCIMA VAUČERA LIČNO, U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU ZA KOJI JE IZDATA POTVRDA O REZERVACIJI. NA VAUČERU ĆE BITI ODŠTAMPAN NAZIV UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U KOJEM SE JEDINO MOŽE ISKORISTITI VAUČER.

Po završetku korišćenja usluge smeštaja, korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer, a ugostitelj popunjava vaučer sa potrebnim podacima i potpisuje ga.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Takođe, po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama, kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

Fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun. Fizičko lice ugostitelj poseban račun svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu. (Obrazac posebnog računa može se preuzeti sa sajta Ministarstva).

U slučaju da fizičko lice, kao ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika, posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda  fiskalni isečak, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama.

Poseban račun koji izdaje fizičko lice ugostitelj, kao i fiskalni isečak koji izdaje posrednik, u slučaju da fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

UGOSTITELJ FIZIČKO LICE NE MOŽE DATI OVLAŠĆENJE DRUGOM FIZIČKOM LICU DA U NJEGOVO IME I ZA NJEGOV RAČUN OBAVLJA POSLOVE VEZANE ZA REALIZACIJU ŠEME DODELE VAUČERA (POTPISIVANJE VAUČERA, PRIJAVA UGOSTITELJA ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI ŠEME DODELE VAUČERA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA, ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU, POSEBNIH RAČUNA I DRUGO).

VAUČERI REALIZOVANI U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA, PREKO KAPACITETA INDIVIDUALNIH LEŽAJA PROPISANIH ZAKONOM I REŠENJEM O KATEGORIZACIJI NEĆE SE REFUNDIRATI.

UGOSTITELJ KOJI NIJE EVIDENTIRAN U CENTRALNOM INFORMACIONOM SISTEMU (E-TURISTA) NE MOŽE OSTVARITI PRAVO PO OSNOVU OVE UREDBE.

UGOSTITELJ KOJI KORISNIKE VAUČERA NIJE UNEO, KAO KORISNIKE USLUGE SMEŠTAJA, U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM (E-TURISTA), ZA TA LICA NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA REFUNDACIJU VAUČERA.

Ugostitelj jednom mesečno dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom.

Krajnji rok za dostavu zahteva za refundaciju sredstava za vaučere, sa pratećom dokumentacijom je 25. novembar 2021. godine

Prateću dokumentaciju čini:

 – potpisan spisak realizovanih vaučera;

 – uredno popunjene i potpisane vaučere;

  – fiskalni isečak za pružene usluge;

    – poseban račun.

Pored navedene dokumentacije ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju koja sadrži:

– sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino i refundira);

            -iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno nije u obavezi da dostavi specifikaciju.

Posrednik sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge ne iskazuje podatke o boravišnoj taksi.

Na osnovu kompletne i uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 45 dana od dana prijema dokumentacije.

Zahtevi dostavljeni posle 25. novembra 2021. godine neće biti refundirani.

VAUČERI KOJI SU KORIŠĆENI U MESTU PREBIVALIŠTU KORISNIKA, KAO I U MESTU STUDIRANJA KORISNIKA, KOJI SU NEPOTPISANI, NEPRAVILNO, NEUREDNO I/ILI NEČITKO POPUNJENI ILI SADRŽE OŠTEĆENJA I KOREKCIJE, NEĆE BITI REFUNDIRANI.

VI  OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/2606576 i 011/2606521.


 

Podeli sa prijateljima
Share Button

Comments are closed.